St. Laurentius Erfurt

Kirchortrat St. Martini

Dem Kirchortrat gehören folgende Personen an:

Bernadette Wolf
Barbara Löbel
Michael Kellert
Ulrich Becher
Gangolf Riethmüller
Veronika Glanz
Niclas Mildner + Johannes Nowesky (als Oberministranten)