St. Laurentius Erfurt

Kirchortrat St. Martini

Dem Kirchortrat gehören folgende Personen an:

Bernadette Wolf
Barbara Löbel
Michael Kellert
Ulrich Becher
Gangolf Riethmüller
Veronika Glanz
Niclas Mildner und Johannes Nowesky (Oberministranten) 

Email: kor-martini (at) stadtpfarrei.de