St. Laurentius Erfurt

Kirchortrat St. Wigbert für die Kirchen St. Crucis und St. Wigbert

Dem Kirchortrat St. Wigbert gehören folgende Personen an:

Dr. Bettina Hollstein
Claudia Feichtinger
Gabriele Linek
Michael Ott
Martin Schwabenhaus
Stephan Schmidt
Tobias Küster
Winfried Weinrich
Bernadette Ziegenhagen

Kontakt: kor-wigbert (at) stadtpfarrei.de